Workshops Español & Kreyòl

Download Adobe Reader

Descripción de los cursos en español

Spanish Course Descriptions

Si usted necesita acomodaciones especiales incluyendo servicios de intérprete para lenguaje de señas, debe contactar a la oficina de ADA (305-995-4650) por lo menos dos semanas antes al evento.


Deskripsyon atelye-a Kreyòl

Haitian Creole Course Descriptions

Si ou bezwen aranjman espesyal pou twouve sèvis entèprèt oubyen lang siy pou moun ki bèbè, kontakte biwo ADA, de (2) semènn anvan atelye-a nan nimewo 305-995-4650.